Japonika Logo
Türk Japon Gönüllüleri Logo
トルコ

Japonya Forum » Forum Ahalisi

 1. User has not uploaded an avatar

  gajin
  Üye

  Japon ya diyelim kanuni rüşt yaşına kadar ki bir süreçte gitiniz ve Japon vatandaşı oldunuz ama türk vatandaşlığından çıkmadınız yada cikartılmadiniz yani türk vatandaşlığınzda devam ederse aşağıdakı kanun madesi geriğince japonyada yapılan askerliginiz ,türkiyede tanınmaz.

  Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmekte olup, Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç) İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular), Norveç, Yunanistan, Tunus, Suriye’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyeti'nde sayılmamaktadır.

  Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 tarİh ve 93/21648 sayIlI KararI.

  Birden Fazla Tabiiyetli Vatandaşların Askerlik Yükümlülüklerine Yerine Getirmiş Sayılmalarına Dair Esaslar;

  Amaç :

  Madde 1- Bu esasların amacı; yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan, bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşlarının, askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmelerine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

  Kapsam :

  Madde 2- Bu esaslar, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş, birden fazla tabiiyetli Türk vatandaşları ile bunların askerlik işlemlerini yapacak kurum ve kuruluşları kapsar.

  Genel İlke :

  Madde 3- Yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşından önce yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları talepleri halinde durumlarına uyan ve Kanunun öngördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik yapmış olduklarını belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir.

  Erteleme Şartları:

  Madde 4- Aşağıdaki şartları taşıyanların muvazzaf askerlik hizmeti, talepleri halinde 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenmiş sayılır.

  1. Yurt dışında doğmak ve ikamet etmek veya kanuni rüşt yaşından önce ikamet amacıyla yabancı bir ülkeye gitmek suretiyle bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanmış olmak.

  2. Erteleme süresi içinde yabancı ülke vatandaşlığı statüsünü muhafaza etmek ve yabancı ülkede ikamete devam etmek.

  Erteleme talebi doğrudan ya da elçilik veya konsolosluklar aracılığı ile ilgilinin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine yabancı ülke tabiiyetinde bulunduğunu gösterir belgelerin onaylı suretleri de eklenerek yazılı olarak yapılır.

  Askerlik Yükümlülüğünün Yerine Getirilmiş Olması

  Madde 5- Yurt dışında doğmak ve ikamet etmek veya kanuni rüşt yaşından önce ikamet etmek amacıyla yabancı bir ülkeye gitmek suretiyle bulunduğu ülke vatandaşlığını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar kazananlardan tabiiyetinde bulundukları yabancı ülkede askerlik yaptıklarını belgeleyenler askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar.

  Bulundukları ülke mevzuatı gereği ihtiyaç fazlası oldukları veya inançları nedeniyle askerlik yapmak istemediklerinden sivil kurum ve kuruluşlarda hizmet yapmak suretiyle askerlik hizmetini tamamlayanlar da bu durumlarını belgelemek kaydıyla askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar.

  Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin yabancı ülkelerde yaptıkları askerlik hizmeti aşağıdaki hallerde yükümlülüklerinden sayılmaz.

  1. Vatandaşlığını kazandığı ülkeye kanuni rüşt yaşından sonra gitmiş olanların bu ülke silahlı kuvvetlerinde yaptıkları askerlik hizmeti.

  2. Yurt içinde askerlik hizmetine başladıktan sonra herhangi bir nedenle yurt dışına çıkıp da tabiiyetinde bulunduğu yabancı ülkede askerlik hizmetini yapanların hizmeti.

  3. Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin veya bu devlet ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan bir devletin silahlı kuvvetlerinde hizmet kabul edenlerden, askerlik görevini yapmak için yetkili kılınmış makamlar tarafından usulen yapılacak çağrıya mazeretsiz olarak bir ay içinde icabet etmeyenlerin askerlik hizmeti.

  4. Yabancı ülkede askerlik hizmetlerini yaptıkları sırada Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış güvenliği ile kanunun suç saydığı iktisadi ve/veya mali güvenliği aleyhine faaliyette bulunanların askerlik hizmeti.

  5. Askerlik mükellefiyeti bulunmayan ülkelerde yapılan askerlik hizmeti.

  6. Tabiiyetinde bulunduğu ülkede, fiili askerlik hizmetinden muaf olanlar ile askerlik hizmeti yerine sivil kurum ve kuruluşlarda da hizmet yapmadan doğrudan ihtiyata alınanlar.

  Yabancı Ülkelerin Belirlenmesi

  Madde 6- Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerliğin muvazzaflık askerlik hizmetinden sayılacağı, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının görüşleri alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

  Yabancı Ülkede Yapılan Askerlik Hizmetinin Belgelenmesi

  Madde 7- Yabancı ülkede yapılan askerliğin belgelenmesi, ilgilinin yabancı ülke tabiiyetinde bulunduğu ve bu ülkede askerlik hizmetini yaptığını veya askerlik mükellefiyetini yerine getirmiş sayıldığını gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile bu belgelerin elçilik veya konsolosluklarca onaylanmış tercümelerinin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine dilekçe ekinde ibrazı şeklinde olur.

  Askerliğe Elverişli Olmayanların Durumu

  Madde 8- Tabiiyetinde bulundukları yabancı ülkede askerlik hizmetini yapmak durumunda olup da askerlik hizmetine başlamadan önce veya başladıktan sonra askerliğe elverişli olmadıklarına dair resmi hastanelerden rapor alanların raporları ile elçilik veya konsolosluklarca onaylı tercümesi Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Bunların askerlik işlemleri raporları üzerinden Milli Savunma Bakanlığına sonuçlandırılır.

  Askerlik Hizmetinin Hesabı

  Madde 9- Tabiiyetinde bulundukları yabancı ülkede askerlik yapmakta oldukları sırada herhangi bir sebeple askerlik hizmetini tamamlamadan Türkiye’ye dönerek askerlik hizmetini Türkiye’de yapmak isteyenlerin yurt dışında yapmış oldukları askerlik hizmeti belgelendirilmek koşuluyla yapacakları askerlik hizmetinden düşülür.

  Savaş veya Savaşı Gerektirecek Hallerde Yükümlülük

  Madde 10- Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir.

  Yedeklik Durumu

  Madde 11- Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılanlar yedek kaynağa alınırlar. Ancak bunlara barışta sefer görev emri verilmez.

  Hukuki Dayanak

  Madde 12- Bu esaslar, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesine 21/5/1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla eklenen on ikinci fıkra hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  Yürürlülük

  Madde 13- Bu esaslar yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

  Yürütme

  Madde 14- Bu esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

  ASKERLİK HİZMETİ SAYILAN ÜLKELER

  1.

  ALMANYA

  2.

  AVUSTURYA

  3.

  DANİMARKA

  4.

  FİNLANDİYA

  5.

  FRANSA (1979 ve daha genç doğumlular hariç)

  6.

  İSRAİL

  7.

  İSVEÇ

  8.

  İSVİÇRE

  9.

  SURİYE

  10.

  NORVEÇ

  11.

  YUNANİSTAN

  12.

  TUNUS (MÜTEKABİLİYET ESASINA DAYALI)

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 2. yamaoka

  yamaoka
  Üye

  Verilen bilgiler için teşekkürler

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 3. unforgiven01

  unforgiven01
  Moderatör

  iyide yaponyada zorunlu askerlik yokki. askerlik sadece bir meslek

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 4. User has not uploaded an avatar

  ANNA
  Üye

  iyide benim bildiğim kadarıyla almanyada da askerlik zorunlu değil.Almanyadaki sayılıyorda japonyadaki neden sayılmasin.

  Ayrıca ben israilile ilgili herşeyin askıya alındığını sanıyordum.Isarilde yapılan askerlik türkiyede sayıliyormuş

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 5. unforgiven01

  unforgiven01
  Moderatör

  fakat almanyada ailedeki erkeklerden sadece 1 tanesinin temel askeri egitim almasinin yeterli oldugunu duymustum. boyle birsey varmi?

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 6. User has not uploaded an avatar

  24saatJP
  Üye

  Almanya zorunlu askerliğe 1 Temmuz 2011 itibariyle son verdi. Askeri harcamalarını kısıtlamayı hedefleyen Berlin yönetimi, asker sayısını böylece 185 binle sınırlı kılacak. Ülke paralı ve gönüllü askerlerden oluşacak ‘profesyonel ordu’ sistemine geçecek
  http://tr.euronews.net/2011/07/01/almanya-da-zorunlu-askerlik-kalkti/

  Almanya'da zorunlu askerlik kalktı
  http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&Date=&ArticleID=1035003&CategoryID=81

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 7. Almanyaya ya yöneliyor

  7 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 8. egetatsuya

  egetatsuya
  Üye

  arkadaslar benim oglum japonya dogumlu ayrica dogumunu turkiye ye elcilik araciligiyla bildirip turk vatandasligi icinde basvurdum..simdi oglum eger allah kismet ederse 20 yasina bastiginda turkiyede askere gitmesi gerekicekmi ki ben onun bir turk evladi olarak gitmesini istiyorum.. yukaridaki madeyi okudum ama pek anlamadim.tesekkurler

  6 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 9. unforgiven01

  unforgiven01
  Moderatör

  Cifte vatandaslik olayi japonyada yasal degil. Bence bunu heryerde soyleme derim

  6 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 10. egetatsuya

  egetatsuya
  Üye

  Yasal olmasa yada sakincali olsa koskoca konsolosluk buna izin verirmi yada bulundugu ulkenin kanunlarina karsi gelebilirmi ki?Bu kisisel gizliik konusuna girmiyor turkiye cumhuriyeti Tokyo buyukelciligi dolayisi Ile turkiye cumhuriyeti bilgisi dahilinde olusan bir durum... Ha oglumu Turk vatandasligina Kabul etmezlerse canlari sagolsun hic bir kaybimiz olmaz....onlar aslan gibi bir vatan evladindan olurlar...

  6 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 11. unforgiven01

  unforgiven01
  Moderatör

  O durum oyle degil. Turkiye yasal olarak bir kisinin cifte vatandasligini taniyor ve kabul ediyor ama japonya tarafi bunu tanimiyor. Turk vatandasi cifte vatandas olabilir ama japon vatandasi cifte vatandaslik alamaz. Cifte vatandas olan arkadaslarim var. ama tabi bunu japonyadan gizli tutuyorlar. Gizli tutarsan sorun yok.

  6 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 12. egetatsuya

  egetatsuya
  Üye

  Anladim, bilgi icin Tesekkurler arkadasim.......

  6 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 13. User has not uploaded an avatar

  RTE
  Üye

  Celiskilerin Adami Unforgiven ,

  Japonya nin turkiyeye karsi cok iyi bir bakisi var. avrupa gibi degil.
  O yuzden bu cahillerle japonyanin turkiyeye olan bu guzel bakis acisi ve dostlugunun bozulmasini istemiyorum

  Cifte vatandas olan arkadaslarim var. ama tabi bunu japonyadan gizli tutuyorlar. Gizli tutarsan sorun yok.

  Senden daha büyük kazik atanmi var Japonyaya iste sen ve senin arkadaslarin gibi sahtekarlar varken,baskalarina ne gerek var,sen ve senin gibilerin iste böyle hilelei ,yasadisi faliyetleri,japonlari sogutmaya yeter,önce sen git kendini bir sikayet et baskalarini edecegine,o sahtekar arkadaslarini sikayet et,hani niyetin türkiyenin imajini korumak ya,hayatin yalan senin,japonayanin icine seningibi adamlar ediyor iste.

  6 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #
 14. unforgiven01

  unforgiven01
  Moderatör

  bir tuhafsin yahi rte
  japon vatandasligi alan yabancilarin bir cogu cifte vadandas. banami dustu elin cinlisini,filipinlisini korelisini ihbar etmek.
  ben "Kurdum,aleviyim iskence ve soykirima tabi tutuluyorum" deyipte japonyaya iltica etmeye calisan Turkleri ihbar ederim. kacak olmus,soyle olmus,boyle olmus banane. isim bile olmaz
  bu bos ve manasiz mesajlari atmaktan vazgecin yahu

  6 yıl önce Ozel Mesaj Gondermek icin Uye olun #

Bu konu için RSS beslemesi

Cevapla

Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

UNICMS